หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ประกาศ
 
 
ประกวดราคาขาย โรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 3
24 มีนาคม 2563
 
 
ประกาศเชิญชวนประกวดราคา 
1. วัตถุประสงค์
        บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บฟข.” มีความประสงค์จะขายเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซใช้งานแล้วกำลังผลิต 112 เมกะวัตต์ จำนวนทั้งหมด 4 เครื่อง และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันไอน้ำใช้งานแล้วกำลังผลิต 226 เมกะวัตต์ จำนวนทั้งหมด 1 เครื่อง ติดตั้งอยู่ที่โรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 3 รวมเป็น 674 เมกะวัตต์ พร้อมรื้อถอน รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์อื่นๆ (“โรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 3”) โดยไม่แยกขายเป็นรายเครื่องจักร ด้วยวิธีการยื่นซองประกวดราคา การประกาศราคาขายเครื่องจักรดังกล่าวเป็นการขายตามสภาพปัจจุบัน ทั้งนี้การดำเนินการรื้อถอน ขนย้ายอะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องให้เป็นไปตามรายละเอียดการรื้อถอน, ข้อกำหนด,     มาตรการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ตามเงื่อนไขทุกประการ
2. สถานที่
        ภายในพื้นที่บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด (โรงไฟฟ้าขนอม) เลขที่ 112 หมู่ 8 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210 
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
        3.1 ต้องเป็นนิติบุคคล หรือกิจการร่วมค้า ที่เป็นผู้ซื้อซองโดยตรง และที่จะเป็นผู้ซื้อโดยตรง 
        3.2 ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด และบริษัทในเครือ หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคาหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
        3.3 ผู้เสนอราคา ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ บฟข. ให้เป็นผู้ทิ้งงานมีสิทธิเข้าร่วมเสนอราคาได้ แต่ถ้าต่อมาได้ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน บฟข. ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดชื่อผู้เสนอราคาออกจากผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หรือยกเลิกการลงนามสัญญาที่ได้กระทำก่อนการสั่งการให้เป็นผู้ทิ้งงาน
        3.4 ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกัน
        3.5 ผู้เสนอราคาในนามของกิจการร่วมค้า (Joint Venture) จะต้องดำเนินการทุกขั้นตอนของการเสนอราคาในนามของกิจการร่วมค้า ตั้งแต่การยื่นซองเอกสารเสนอราคาจนสิ้นสุดข้อผูกพันกับ บฟข.
             3.5.1 กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานกิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานของผู้ที่เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าได้
             3.5.2 กรณีไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีข้อตกลงร่วมกันว่า การเข้าร่วมค้าดังกล่าวจะต้องไม่แบ่งแยกงาน ไม่แบ่งแยกเงินและจะต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันในการดำเนินการตามสัญญาโดยกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ       
3.6 ต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ลำดับประเภท 101 และ 105 และ 106 ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 หากผู้เสนอราคามีแต่ไม่ครบสามารถไปว่าจ้างหรือทำสัญญาหรือทำบันทึกข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตดังกล่าว โดยมีข้อความว่าสามารถดำเนินการแทนผู้เสนอราคาได้ 
        3.7 ต้องมีประสบการณ์ในการหยุดการผลิต รื้อถอน เคลื่อนย้าย และการปรับสภาพพื้นที่ - โรงไฟฟ้า หรือโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อย่างน้อยจำนวน 2 โครงการ ในราคางานตามสัญญา 1 สัญญาต้องมีราคางานไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท และไม่เกิน 2 สัญญางานร่วมกันต้องมีราคางานตามสัญญาไม่น้อยกว่า 150 ล้านบาท โดยมีผลงานที่แสดงในรูปของสำเนาสัญญากับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่เชื่อถือได้ และมีหนังสือรับรองผลงาน 
        3.8 ผู้เสนอราคาและหรือผู้รับผิดชอบหลักในนามของกิจการร่วมค้า ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท 
        3.9 ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดมีสิทธิ์ในการยื่นซองเอกสารประกวดราคาในนามผู้เสนอราคาหรือในนามกลุ่มกิจการร่วมค้า เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์