หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ประกาศ
 
 
ประกวดราคา ซื้อ Sodium Hypochlorite Generator
11 กุมภาพันธ์ 2563
 
 

ประกาศประกวดราคา  

 บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด (บฟข.)  มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคา ซื้อ  :
1. Sodium Hypochlorite Generator  จำนวน 1 Set      โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารประกวดราคเลขที่  3000139000    ที่แนบ จำนวน 2 แผ่น 
- สถานที่ส่งมอบ   :   บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด   ตั้งอยู่ที่   112    หมู่ 8   ตำบลท้องเนียน   อำเภอ  ขนอม     จังหวัด   นครศรีธรรมราช    80210

- การยื่นซองประกวดราคา  
กำหนดยื่นซองประกวดราคาวันที่   21  กุมภาพันธ์   2563    โดยบริษัทฯ จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย โดยระบุที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคา”    และส่งเป็นจดหมาย  EMS   จ่าหน้าซองถึง กรรมการผู้จัดการ  ( นายโกศล   ศิริวาลย์  )บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด  112 หมู่ 8 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210

- คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะยื่นซองประกวดราคา
1. เป็นนิติบุคคล ที่จดทะเบียนในประเทศไทย  ด้วยทุนจดทะเบียน    ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท     
2. ผู้เข้าร่วมเสนอราคา  ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็น การขัดขวางการแข่งขันราคา

 4  ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้อง     ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทิ้งงานของทางราชการ  หรือ  มีความเกี่ยวข้อง,  มีผลประโยชน์ร่วมกัน , มีประวัติฉ้อโกง หรือ ประพฤติกรรมฉ้อฉลใดๆ และ ไม่เป็นผู้ละทิ้งงานของ บฟข.

5. ผู้ที่ประสงค์จะเข้าประกวดราคาในนามกิจการร่วมค้า (JOINT VENTURE) จะต้องดำเนินการทุกขั้oตอน     ในการประกวดราคาในนามกิจการร่วมค้านับตั้งแต่รับเอกสารประกวดราคา ตลอดจนการทำสัญญากับ  บฟข.

6. นิติบุคคลเดียว รายใดรับเอกสารประกวดราคาในนามของตน  ถ้าได้เข้าร่วมกับนิติบุคคลอื่นเป็นกลุ่ม      ผู้เข้าร่วมค้า และกลุ่มผู้ร่วมค้านั้นรับเอกสารประกวดราคาด้วย ให้มีสิทธิ์ยื่นซองประกวดได้เพียงรายเดียว        ในนามของตนหรือในนามของกลุ่มผู้ร่วมค้าเท่านั้น

การรับเอกสารประกวดราคา  ( ไม่ขายซอง , ผู้สนใจสามารถมารับเอกสารได้ที่ ส่วนจัดซื้อ  บฟข. )  กำหนดรับเอกสารประกวดราคา ตั้งแต่วันที่  11 กุมภาพันธ์   2563   เวลา 08.00 น - 17.00 น.   เป็นต้นไป  เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดตามประเพณี  ผู้สนใจโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดและรับเอกสารประกวดราคาได้ที่ ส่วนจัดซื้อ บฟข.  เลขที่  112 หมู่ 8  ต. ท้องเนียน   อ. ขนอม  จ. นครศรีธรรมราช โทร. (075)  528884  , 062-3636942 email :   หรือ โทรสาร (075) 528358 


<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์