หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ประกาศ
 
 
ประกาศรับสมัครงานพนักงาน พนักงานบำรุงรักษาเครื่องกล จำนวน 2 อัตรา
24 ตุลาคม 2562
 
 

ประกาศรับสมัคร

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด บริษัทผลิตไฟฟ้าชั้นนำในเครือบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะ รับสมัครบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความมุ่งมั่น ในตำแหน่งงาน ดังนี้
พนักงานบำรุงรักษาเครื่องกล จำนวน 2 อัตรา
Mechanical Maintenance Technician (2 Position)
หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description)
- ปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องกลโรงไฟฟ้า
- จัดเตรียม ตรวจสอบ Spare Parts หรือวัสดุที่ต้องใช้ในงานบำรุงรักษา
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงานบำรุงรักษาเพื่อให้งานที่ปฎิบัติสำเร็จ
- รายงานการปฏิบัติงาน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะกับหัวหน้าชุด หรือ ผู้บังคับบัญชา
- วิเคราะห์ปัญหาอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้า และจัดเก็บข้อมูลประวัติการบำรุงรักษา
- จัดเก็บ ปรับปรุง รักษาเครื่องมือของหน่วยงานให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งาน
คุณสมบัติ (Qualification)
- เพศชายอายุไม่เกิน 27 ปี นับถึงวันสมัคร ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือพ้นภาระผูกพันทางทหาร
- วุฒิการศึกษา ปวส. ช่างกลโรงงาน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
- มีความชำนาญการกลึงวัสดุชิ้นงานต่างๆ สามารถใช้เครื่องมือวัดละเอียด โดยจะทำการทดสอบ
- มีความรู้ ความชำนาญการใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel ,Power Point Program)
- สุขภาพแข็งแรงและสมบูรณ์ ตาไม่บอดสีและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
- สามารถทำงานในที่สูงและในที่อับอากาศได้
- หากมีทักษะด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถปฏิบัติงานบำรุงรักษานอกเวลาทำงานปกติ เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของโรงไฟฟ้าได้
รายละเอียดการรับสมัคร
1. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2563
2. ผู้สนใจสมัครด้วยตัวเอง หรือส่งจดหมายพร้อมแนบหลักฐานได้ที่ ส่วนงานบุคคล บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอมจำกัด เลขที่ 112 หมู่ 8 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80210 หมายเลขโทรศพท์ 075-529173 ต่อ 2030-2031(วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.) หรือที่ E-Mail : Ratree.Mun@egco.com
3. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
   1) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
   2) สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
   3) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
   4) หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร
   5) หลักฐานผลการสอบ TOEIC (ถ้ามี)
   6) หลักฐานการผ่านงาน (ถ้ามี)
4. วันศุกร์ ที่  7 กุมภาพันธ์ 2563  สอบข้อเขียน
5. วันจันทร์  ที่ 17  กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผลสอบข้อเขียน
6. วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สอบการกลึงวัสดุชิ้นงาน การใช้เครื่องมือวัดละเอียด สอบคอมพิวเตอร์ และสอบสัมภาษณ์
7. วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผล

ส่วนงานบุคคล

 

<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์