หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ประกาศ
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (วิศวกร)
20 ตุลาคม 2564
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ขอประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา ดังนี้
1. วันที่สอบ วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น.
2. สถานที่สอบ ณ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (มีอาหารกล่องสำหรับผู้เข้าสอบ)
3. กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
กำหนดการสอบสัมภาษณ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วิศวกรบำรุงรักษาเครื่องกล
( 1 อัตรา)
วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564
(08.30 – 12.00 น.)
A 07 นายโพธิพงศ์ ชูเหมือน
A 10 นายทีปกร ณนคร
A 17 นายอัฎศิษ เฟื่องฟูพงศ์
A 20 นายศักดินนท์ เพชรคงทอง
4. เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ (ตัวจริง และสำเนา 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
- บัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกให้โดยหน่วยราชการที่มีรูปถ่ายติดบนบัตร
โดยเอกสารดังกล่าวต้องเป็นเอกสารที่ยังไม่หมดอายุ
- เอกสารวุฒิการศึกษา
- หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 โดยประกาศ https://www.egco.com และ http://www.khanom.egco.com
6. สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องตรวจสุขภาพตามที่บริษัทฯ กำหนด ก่อนรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน
 
จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ส่วนงานบุคคล  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
20 ตุลาคม 2564
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์