หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ประกาศ
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน (วิศวกร)
30 กันยายน 2564
 
 
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนตำแหน่งวิศวกรบำรุงรักษาเครื่องกล 1 อัตรา
เลขที่นั่งสอบ
ชื่อ-ชื่อสกุล
A 01 นายชยกร เหมทานนท์
A 02 นายจักรพงศ์ หมานเหตุ
A 03 นางสาวจินต์จุฑา วายุพัฒน์
A 04 นายเมธาสิทธิ์ เทียนสว่าง
A 05 นางสาวน้ำเพ็ชร ทาสี
A 06 นายพงศพิสณฑ์ เตชะเสนา
A 07 นายโพธิพงศ์ ชูเหมือน
A 08 นายธนสาร อินทนะ
A 09 นายทักษ์ดนัย เทพสาง
A 10 นายทีปกร ณนคร
A 11 นายธนพล เจียมศรีชัย.
A 12 นายสรายุทธ สุทธิอรรถ
A 13 นายศุภเวช ไพนุพงศ์
A 14 นายอนุพงศ์ อุดเถิน
A 15 นางสาวสุนิสา โต๊ะขวัญ
A 16 นายสุธน หมัดเต๊ะ
A 17 นายอัฎศิษ เฟื่องฟูพงศ์
A 18 นายมะรุต ชูแก้ว
A 19 นายพงศกร เกตุนอก
A 20 นายศักดินนท์ เพชรคงทอง
A 21 นายณัฐพงศ์  เพชรชูช่วย
A 22 นายอัมมาร์ หมัดหมาน
A 23 นายชยพล ทองสังข์สุข
A 24 นายวิศิษฏ์ สามิตร
A 25 นายพันธวิทย์ จุลพรหม 
A 26 นายชยานันท์ รัตนโรจนธรรม
A 27 นายณัฐพร สุทธิชี
A 28 นายพัทธพล สุขขวัญ 
A 29 นายอนุศักดิ์ ทิพยากูล
A 30 นายกษิดิ์เดช กาลัญกุล
A 31 นายอมรชัยศักดิ์ ขุนหลัด
A 32 นายฤทธิพงศ์ อนุพงศ์
A 33 นายอัษฎายุ แก้วสาหลง
A 34 นางสาวณิชากร ภู่หัสดร
A 35 นายอนุศักดิ์ ทิพยากูล
A 36 นางสาวพณัฐวดี ช้างกลาง 
A 37 นายบุณยกร นุ่นตา
A 38 นายธเนศพล วิมาโร
A 39 นางสาวศิรดา วงษ์บุญ
A 40 นางสาวนิลเนตร จันทร์แก้ว
A 41 นายณัฐชนน ศรีสุวรรณ

จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ส่วนงานบุคคล  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
30 กันยายน 2564
 
 
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์