หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ประกาศ
 
 
ประกาศรายละเอียดการสอบข้อเขียน (วิศวกร,ช่างเทคนิค)
30 กันยายน 2564
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน
      ตามที่บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ จำนวน 2 อัตรา (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2564) ประกอบด้วย
    1. ตำแหน่งวิศวกรบำรุงรักษาเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
    2. พนักงานบำรุงรักษาเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
      บริษัทฯ ขอประกาศกำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนในตำแหน่งต่างๆ ตามรายละเอียด ดังนี้
1. วันที่สอบ วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30-14.30 น.
2. สถานที่สอบ ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม (ชั้น2) 
        อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
      https://sciencepark.wu.ac.th/contactus 
        สอบถามเส้นทาง  Tel : 0-7567-3574 หรือ 08-1493-7375 
3. วิชาที่สอบ 
เวลา                วิชาที่สอบ (วิศวกร)   วิชาที่สอบ  (ช่างเทคนิค)
8.00 –9.00 น. คัดกรองผู้เข้าสอบตามมาตรการสาธารณสุข และรับผลตรวจ ATK 
9.30 –11.30 น. ความสามารถเฉพาะสาขา 
11.30 – 12.30 น. ความถนัด (Aptitude) 
12.30 –13.30 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง (มีข้าวกล่องสำหรับผู้เข้าสอบ)
13.30 –14.30 น. ภาษาอังกฤษ 
4. หลักฐานที่ผู้สอบต้องนำติดตัวในวันเข้าสอบ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกให้โดยหน่วยราชการที่มีรูปถ่ายติดบนบัตร โดยเอกสารดังกล่าวต้องเป็นเอกสารที่ยังไม่หมดอายุ
5. ผู้เข้าสอบต้องมีผลการตรวจ PCR test หรือ ATK เป็นเอกสารยืนยันจากสถานพยาบาล ไม่เกิน 72 ชม. ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 ถ้าไม่มีผลการทดสอบ ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
6. อุปกรณ์ที่ต้องนำมาในวันสอบ ปากกาสำหรับเขียนตอบ น้ำยาลบคำผิด ดินสอดำขนาด 2B ขึ้นไป ยางลบ และไม่อนุญาตให้นำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ เข้าห้องสอบ
7. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2564 
8. กำหนดสอบสัมภาษณ์สำหรับผู้สอบผ่านข้อเขียนในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เอกสารที่ต้องนำมาแสดง ณ วันสอบสัมภาษณ์ (ตัวจริง และสำเนา 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
- เอกสารวุฒิการศึกษา 
- บัตรประชาชน 
- หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร
- หลักฐานผลการสอบ TOEIC ที่มีอายุไม่เกินสองปี (เฉพาะตำแหน่งวิศวกร) หรือใช้คะแนนจากการสอบข้อเขียน กรณีการจัดสอบยังไม่เปิดให้ดำเนินการได้ทันกำหนดเวลา จากสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์