หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ประกาศ
 
 
ประกาศรับสมัครงาน (ช่างเทคนิค)
1 กันยายน 2564
 
 
ตำแหน่ง พนักงานบำรุงรักษาเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
Mechanical Maintenance Technician (1 Position)
ภาระงาน (Job Description)
* ปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องกลโรงไฟฟ้า
* จัดเตรียม ตรวจสอบ และจัดทำ Spare Parts หรือวัสดุที่ต้องใช้ในงานบำรุงรักษา
* ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงานบำรุงรักษาเพื่อให้งานที่ปฎิบัติสำเร็จ
* รายงานการปฏิบัติงาน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะกับหัวหน้าชุด หรือ ผู้บังคับบัญชา
* วิเคราะห์ปัญหาอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้า และจัดเก็บข้อมูลประวัติการบำรุงรักษา
* จัดเก็บ ปรับปรุง รักษาเครื่องมือของหน่วยงานให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งาน
* ปฏิบัติงานสนับสนุนอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายของบริษัทฯ
คุณสมบัติ (Qualification)
* ช่างกลโรงงาน
* เพศชายอายุไม่เกิน 27 ปี นับถึงวันสมัคร 
* ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือพ้นภาระผูกพันทางทหาร
* วุฒิการศึกษา ปวส. ช่างกลโรงงาน (จบ ปวช.ช่างกลโรงงาน)
* เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
* มีความชำนาญการใช้เครื่องกลโรงงานต่างๆ เช่น เครื่องกลึง เครื่องเจาะ เครื่องกัด เครื่องเจียร 
เครื่องไส และสามารถใช้เครื่องมือวัดละเอียดได้ดี โดยจะมีการทดสอบ
* มีความรู้ ความชำนาญการใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel ,Power Point Program) 
โดยจะมีการทดสอบ
* สุขภาพแข็งแรงและสมบูรณ์ ตาไม่บอดสีและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
* สามารถทำงานในที่สูง ในที่อับอากาศ และใต้น้ำได้
* หากมีทักษะด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
* สามารถปฏิบัติงานบำรุงรักษานอกเวลาทำงานปกติ เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของโรงไฟฟ้าได้

รายละเอียดการรับสมัคร
1. เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ถึง วันที่ 27 กันยายน 2564
2. ผู้สนใจสมัครด้วยตัวเอง หรือส่งจดหมายพร้อมแนบหลักฐานได้ที่ ส่วนงานบุคคล บริษัท 
ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด เลขที่ 112 หมู่ 8 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80210 หมายเลขโทรศัพท์ 075-529173 ต่อ 2030-
2031(วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.) หรือที่ E-Mail : 
amonrat.suw@egco.com
3. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
2) สำเนาวุฒิการศึกษา  จำนวน 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง) 
3) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4) หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร
5)   หลักฐานการผ่านงาน (ถ้ามี)
ส่วนงานบุคคล บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์