หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 7 มีนาคม กิจกรรมพัฒนาธนาคารสัตว์น้ำชุมชน (ธนาคารปูม้า)
7 มีนาคม 2563
 
 
    เมื่อวันที่  7  มีนาคม  2563  นางราตรี  มั่งคั่ง ผู้จัดการส่วนบริการ  และนายภานุวัฒน์  ใจสบาย  เจ้าหน้าที่บริการ เป็นตัวแทน บฟข. ร่วมกิจกรรมพัฒนาแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ(บ้านซังปลา) ซังเชือก และกิจกรรมการจัดตั้งและพัฒนาธนาคารสัตว์น้ำชุมชน (ธนาคารปูม้า) ณ อ่าวท้องโหนด(บริเวณหินนายพล) ม.3   ต.ท้องเนียน อ.ขนอม  ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้าน ม.3 ต.ท้องเนียน 
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์