หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 25 เมษายน 2562 โครงการส่งเสริมคุณภาพภาคประชาชนบ้านบางแพง ประจำปี 2562
25 เมษายน 2562
 
 
เมื่อวันที่  25  เมษายน  2562   นายมนตรี  โชคอนันต์  ผู้จัดการส่วนบริการ  นายสุรินทร์  บุญแสวง ผู้จัดการส่วนเคมีและสิ่งแวดล้อม  นางวรรณา  พัฒน์แก้ว  ผู้จัดการส่วนรับจ่ายเงิน พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน บฟข. ร่วมกับ อาสามัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) หมู่ที่ 8 และโรงพยาบาลขนอม            จัดโครงการออกเยี่ยมผู้พิการและผู้สูงอายุประชาชนบ้านบางแพง ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพภาคประชาชนบ้านบางแพง ประจำปี 2562  เพื่อส่งเสริมคุณภาพประชาชน บ้านบางแพง นอกจากเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะการระบาดของโรคติดต่อต่างๆ แล้ว ยังก่อให้เกิดความอยู่ดี กินดี ของชุมชนหน้าโรงไฟฟ้าขนอมอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ออกเยี่ยมประชาชนจำนวน  90 คน
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์