หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โครงการส่งเสริมคุณภาพภาคประชาชนบ้านบางแพง ประจำปี 2561
23 พฤศจิกายน 2561
 
 
   เมื่อวันที่ 23  พฤศจิกายน  2561  นายมนตรี    โชคอนันต์  ผู้จัดการส่วนเคมีและสิ่งแวดล้อม    นายพนมวรรณ  ตะกี่ ผู้จัดการส่วนบริการ   นางวรรณา  พัฒน์แก้ว ผู้จัดการส่วนรับ-จ่ายเงิน พร้อมทั้ง พนักงาน บฟข.ร่วมกิจกรรมเยี่ยมและให้ความรู้แม่และเด็ก ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพภาคประชาชนบ้านบางแพง ประจำปี 2561 ณ  หมู่ที่ 8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช  ซึ่งเป็นการร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ที่ดูแลงานด้านการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน(อสม.) หมู่ที่ 8  และโรงพยาบาลขนอม จัดกิจกรรมขึ้นเป็นประจำทุกปี
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์