หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 3 ตุลาคม 2561 โครงการส่งเสริมคุณภาพประชาชนบ้านบางแพง ประจำปี 2561
3 ตุลาคม 2561
 
 
   เมื่อวันที่ 3  ตุลาคม  2561  นายพนมวรรณ  ตะกี่ ผู้จัดการส่วนบริการ  นายมนตรี  โชคอนันต์    ผู้จัดการส่วนเคมีและสิ่งแวดล้อม นางวรรณ  พัฒน์แก้ว ผู้จัดการส่วนรับจ่ายเงิน พร้อมพนักงาน บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด (บฟข.) ร่วมกิจกรรมคัดกรองความเสี่ยงเร่งด่วน ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพประชาชนบ้านบางแพง  ประจำปี 2561 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ต.ท้องเนียน  อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ ซึ่งเป็นโครงการที่ บฟข. ร่วมกับ อสม. บ้านบางแพง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์บ้านหน้าแพ        หมูที่ 8 ต.ท้องเนียน เทศบาลตำบลท้องเนียน และโรงพยาบาลขนอม เพื่อสนับสนุนนโยบายของผู้บริหารที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน  ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้โรงไฟฟ้าขนอม ในด้านสุขภาพ และการพัฒนาอาชีพ  การป้องกันไม่ให้เกิดภาวะการระบาดของโรคติดต่อต่างๆ แล้วยังก่อให้เกิดความอยู่ดี กินดี ของชุมชนหน้าโรงไฟฟ้าขนอมอีกด้วย  
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์