หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 2-6 ตุลาคม 2561 โครงการตรวจสุขภาพประชาชน ประจำปี 2561
2 ตุลาคม 2561
 
 
   เมื่อวันที่ 2-6 ตุลาคม 2561 นายสืบศักดิ์ ชูฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ร่วมเปิด  “โครงการตรวจสุขภาพประชาชน ประจำปี 2561 ”  ณ  อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลขนอม  ซึ่งเป็นโครงการที่ บฟข. จัดขึ้น ร่วมกับโรงพยาบาลขนอม  ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อันเป็นเป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประชาชนอำเภอขนอมตื่นตัวและเล็งเห็นความสำคัญใส่ใจในสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวให้มากยิ่งขึ้น  โดยหลักเกณฑ์ของผู้รับบริการคือ  เป็นประชาชนที่มีภูมิลำเนาเป็นคนอำเภอขนอม  ชาย / หญิง อายุ  35  ปีขึ้นไป ซึ่งมีจำนวนผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพเข้ารับบริการ จำนวน 1,793  คน
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์