หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 โครงการส่งเสริมคุณภาพภาคประชาชนบ้านบางแพง ประจำปี 2561
15 สิงหาคม 2561
 
 
   เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2561 นายพนมวรรณ  ตะกี่ ผู้จัดการส่วนบริการ นายมนตรี  โชคอนันต์ ผู้จัดการส่วนเคมีและสิ่งแวดล้อม พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน บฟข. ร่วมกับ อาสามัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) หมู่ที่ 8 และโรงพยาบาลขนอม จัดโครงการพ่นหมอกควัน แจกทรายอะเบท กำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพภาคประชาชนบ้านบางแพง ประจำปี 2561 ณ       บ้านบางแพง  หมู่ที่ 8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมคุณภาพประชาชน       บ้านบางแพง นอกจากเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะการระบาดของโรคติดต่อต่างๆแล้วยังก่อให้เกิดความอยู่ดี กินดี ของชุมชนหน้าโรงไฟฟ้าขนอมอีกด้วย
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์