หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 21 ธันวาคม 2560 พิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ รพ.สต.บ้านท่าจันทน์
21 ธันวาคม 2560
 
 
        เมื่อวันที่  21  ธันวาคม  2560  นายพนมวรรณ  ตะกี่  ผู้จัดการส่วนบริการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด  (บฟข.)  ร่วมพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ รพ.สต.บ้านท่าจันทน์  ม.4     ต.ท้องเนียน   อ.ขนอม   ซึ่ง บฟข. ตระหนักถึงความสำคัญ ในการดูแลสุขภาพของประชาชน เพื่อให้ลดปัญหาความแออัดของผู้ที่มาใช้บริการตรวจรักษาโรค และให้เป็นที่พักของผู้ป่วยเรื้อรัง ในแต่ละเดือนในขณะรอรับยาหรือการรอพบแพทย์ นายกิตติพันธ์  เพชรชู นายอำเภอขนอม เป็นประธานในพิธี มีผู้ร่วมพิธีประมาณ 100 คน
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์