หน้าหลัก > ข้อมูลองค์กร > ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 
 

โรงไฟฟ้าขนอม ถือเป็นโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 484 ไร่ บริเวณปากน้ำขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบันโรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที่ 4 มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement - PPA) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 930 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี สำหรับเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้าใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก โดยมีแหล่งที่มาของก๊าซธรรมชาติมาจากแหล่งผลิตในอ่าวไทย ก๊าซธรรมชาติที่ใช้ ได้มาจากอ่าวไทย โดยวางท่อจากแหล่งผลิตมาถึงโรงไฟฟ้าเป็นระยะทางประมาณ 320 กิโลเมตร โดยโรงไฟฟ้าขนอมจะรับก๊าซธรรมชาติจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอมผ่านสถานีวัดปริมาตรก๊าซ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณตอนเหนือของโรงไฟฟ้าขนอม และระบบส่งก๊าซนี้จะเพียงพอต่อความต้องการของโรงไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 230 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ที่ความสามารถในการผลิตสูงสุด (Maximum Load)

ข้อมูลโครงการโรงไฟฟ้าขนอมจากอดีตสู่ปัจจุบัน

โรงไฟฟ้าขนอม ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าซึ่งแยกตามลักษณะ และวิธีการผลิต ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

โรงไฟฟ้าพลังความร้อน (Thermal Power Plant)

ในอดีตโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนบนเรือขนอม เป็นหนึ่งในหลายโครงการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเร่งดำเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้เนื่องจากเป็นโรงไฟฟ้าที่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง และนำมาติดตั้งเสร็จ ภายใน 2 ปี ซึ่งหากเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแบบทั่วๆ ไปแล้ว จะต้องใช้เวลาในการก่อสร้างอย่างน้อย 4 ปี และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนบนเรือขนอมแห่งนี้ สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าในภาคใต้ได้ทันกับสถานการณ์ ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนอมเป็นโรงไฟฟ้าแบบพิเศษที่ทำการประกอบสำเร็จรูปจากต่างประเทศ โดยก่อสร้างบนเรือขนาดใหญ่ แล้วนำมาติดตั้งบริเวณปากน้ำขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสม คือมีเส้นทางคมนาคมน้ำลึก และกว้างพอสำหรับการลากจูงโรงไฟฟ้าเข้าติดตั้ง ตลอดจนสามารถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือ เพื่อป้อนโรงไฟฟ้าได้อย่างสะดวก มีแหล่งน้ำใช้สำหรับป้อนโรงไฟฟ้า และใช้ระบายความร้อนจากเครื่องหล่อเย็นเพียงพอ และมีเนื้อที่มากพอที่จะสามารถขยายโรงไฟฟ้าได้ในอนาคต ประกอบกับอยู่ใกล้ที่ตั้งแหล่งก๊าซธรรมชาติซึ่งจะนำมาพัฒนาก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบพลังความร้อนในอนาคต

สำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนอมในระยะแรก มีอยู่ด้วยกัน 2 ชุด คือ

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนอม ชุดที่ 1 (Khanom Thermal Power Plant Unit 1)

กฟผ. ได้ดำเนินการสำรวจ และจัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ขนอม ชุดที่ 1 แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2521 ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2522 ส่วนงานก่อสร้างบริเวณที่ตั้งเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2522 ส่วนงานก่อสร้างตัวเรือและโรงไฟฟ้าจากประเทศญี่ปุ่น แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2523 ใช้เรือลากจูงจากประเทศญี่ปุ่นมายังที่ติดตั้งคิดเป็นระยะทาง 3,000 ไมล์ทะเล ใช้เวลาเดินทาง 18 วัน มาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2523 และนำเข้าติดตั้งบนแท่นแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2523 จากนั้นได้ทำการทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ และทดสอบเดินเครื่องจนเป็นที่เรียบร้อย สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบได้เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2524 โดยมีกำลังการผลิตติดตั้ง 75 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนอม ชุดที่ 2 (Khanom Thermal Power Plant Unit 2)

สำหรับงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนอม ชุดที่ 2 เป็นโครงการเร่งด่วนของ กฟผ. ที่นำเสนอไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 เพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคใต้ และได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2529 งานก่อสร้างตัวเรือ และงานติดตั้งอุปกรณ์โรงไฟฟ้าจากประเทศเกาหลี ได้เริ่มดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2530 ทำการบรรทุกโรงไฟฟ้าบนเรือขนส่งขนาดใหญ่มายังประเทศไทยและนำเข้าติดตั้งเสร็จเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2531 จากนั้นได้ทำการก่อสร้างโรงไฟฟ้าส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จต่อ ทำการทดสอบอุปกรณ์ และทดสอบเดินเครื่องจนเรียบร้อย จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบได้เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2532 โดยมีกำลังการผลิตติดตั้ง 75 เมกะวัตต์

ต่อมาในปี 2533 ความต้องการพลังงานของประเทศได้เพิ่มขึ้นสูงมาก โดยความต้องการพลังไฟฟ้านั้นยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต กฟผ. จึงได้วางแผนงานเพื่อสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น โดยเสนอโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนอมในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2534 คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการฯ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2534

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนอม (Khanom Combine Cycle Power Plant)

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนอม ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนอม ชุดที่ 1 และ 2 มีเนื้อที่ในการก่อสร้างประมาณ 30.5 ไร่ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้า ได้เฉลี่ยปีละ 3,154 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ประกอบด้วยเครื่องผลิตไฟฟ้าทั้งหมด 5 เครื่อง โดยแบ่งเป็นเครื่องผลิตไฟฟ้าแบบกังหันแก๊สจำนวน 4 เครื่อง และแบบกังหันไอน้ำจำนวน 1 เครื่อง รวมกำลังการผลิตติดตั้งทั้งสิ้นประมาณ 674 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย

เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันแก๊ส

ขนาด 112 เมกะวัตต์ 4 เครื่อง ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก และใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรอง ในแต่ละเครื่องรับก๊าซธรรมชาติได้สูงสุดวันละ 33.92 ล้านลูกบาศก์ฟุต (ในกรณีที่ต้องใช้น้ำมันดีเซลแทนก๊าซธรรมชาติ จะใช้น้ำมันดีเซลวันละ 0.835 ล้านลิตร)

เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำ

ขนาด 226 เมกะวัตต์ 1 ชุด ใช้ความร้อนจากไอเสียของเครื่องกังหันแก๊สทั้ง 4 ชุด เป็นพลังความร้อนในการต้มน้ำให้กลายเป็นไอน้ำที่มีแรงดันสูงไปขับดันเครื่องกังหันไอน้ำแล้วฉุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตไฟฟ้า

ปัจจุบันโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 4 กำลังการผลิตติดตั้ง 970 เมกะวัตต์

การดำเนินงานโรงไฟฟ้าขนอมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในหน่วย 1-3 ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ระยะเวลา 20 ปี ได้หมดอายุสัญญาเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2559 โรงไฟฟ้าขนอมผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ในปริมาณประมาณ 7,000 ล้านหน่วยต่อปี

พร้อมกันนั้น ในวันที่ 19 มิถุนายน 2559 โรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 4 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก กำลังการผลิตติดตั้ง 970 เมกะวัตต์ ได้เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ และจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดให้แก่ กฟผ. ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี โดยในรอบปี 2559 โรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 4 ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ในปริมาณ 3,629.66 ล้านหน่วย โดยมีค่าเฉลี่ยความพร้อมในการเดินเครื่อง นับตั้งแต่วันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์จนถึงสิ้นปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 95.62

ลักษณะโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 4 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมกังหันแก๊สแบบแกนเพลาเดี่ยว (Single Shaft Combined Cycle) จำนวน 2 ชุด ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม (Gross Output) 970 เมกะวัตต์ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก โดยในแต่ละชุดประกอบด้วย - เครื่องกังหันแก๊ส (Gas Turbine) ขนาดกำลังผลิต 323.33 เมกะวัตต์ จานวน 1 เครื่อง - เครื่องกังหันไอน้า (Steam Turbine) ขนาดกำลังผลิต 161.67 เมกะวัตต์ จานวน 1 เครื่อง ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องกังหันแก๊ส เครื่องกังหันไอน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยใช้พลังงานความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงก๊าซในเครื่องกังหันแก๊สเป็นแหล่งกำเนิดพลังงาน ต่อเพลาเข้ากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และใช้ไอเสียที่ออกจากเครื่องกังหันแก๊สเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานในการผลิตไอน้ำ เพื่อขับเคลื่อนเครื่องกังหันไอน้ำ ซึ่งต่อร่วมอยู่บนเพลาเดียวกันเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

เชื้อเพลิง

โรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 4 ใช้ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเป็นเชื้อเพลิงหลัก โดยมีปริมาณความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติประมาณ 180 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ที่มีค่าความร้อนของก๊าซธรรมชาติ ประมาณ 820 บีทียูต่อลูกบาศก์ฟุต และได้ออกแบบให้สามารถใช้น้ำมันดีเซล (ปริมาณกำมะถันไม่เกินร้อยละ 0.005) เป็นเชื้อเพลิงสำรองในกรณีฉุกเฉิน

แหล่งน้ำ

น้ำดิบ สูบจากบ่อเก็บน้ำคลองบ้านกลางและบ่อเก็บน้ำบางคู เพื่อผลิตน้ำใช้ในระบบผลิตไอน้ำและกิจกรรมต่างๆ ของโรงไฟฟ้า

น้ำหล่อเย็น สูบจากคลองขนอมและระบายลงสู่ทะเลในปริมาณเท่าเดิม เป็นระบบระบายความร้อนแบบใช้ครั้งเดียว ไม่หมุนเวียน (Once Through)

การจ่ายไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 4 ส่งไฟฟ้าที่ผลิตได้ผ่านสายส่งขนาด 230 กิโลโวลต์ ไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงขนอม

การเดินเครื่องโรงไฟฟ้าและการบำรุงรักษา

โรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 4 ใช้เจ้าหน้าที่จากโรงไฟฟ้าขนอมเดิม ซึ่งมีประสบการณ์ในการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมมาเป็นผู้ดูแล นอกจากนี้ ยังได้ทำสัญญา Long Term Service Agreement (LTSA) กับบริษัท มิตซูบิชิ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ด้วย

ประโยชน์ที่ได้รับ

ระดับประเทศ
  • เสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคใต้ สามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าอย่างเพียงพอ และมีเสถียรภาพ
  • ลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าที่ส่งมาจากภาคกลาง และเพิ่มความคล่องตัวในการควบคุมและจ่ายไฟฟ้า
  • เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า โดยใช้ทรัพยากรก๊าชธรรมชาติจากแหล่งอ่าวไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • การมีโรงไฟฟ้าใหม่ในพื้นที่เดิมจะช่วยเสริมให้โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอมที่เป็นแหล่งผลิต LPG แห่งเดียวของภาคใต้ สามารถผลิต LPG ได้อย่างต่อเนื่อง ลดการชดเชยการนาเข้า LPG จากต่างประเทศ ประมาณ ปีละ 6,000 ล้านบาท
ระดับท้องถิ่น
  • ส่งเสริมการจ้างงานและอาชีพ ตลอดจนการกระจายรายได้ในพื้นที่
  • ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต วิถีชีวิตชุมชน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานและการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของอาเภอขนอมและจังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที่ 4 : โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Combine Cycle Gas Turbine Plant : CCGT)
ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 970 เมกะวัตต์
ก่อสร้างเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556
เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ 19 มิถุนายน 2559
โรงไฟฟ้า ปีที่เริ่มก่อสร้าง เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ หมดอายุสัญญา กำลังการผลิตติดตั้ง
โรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที่ 1 2522
(1979)
2524
(1981)
2554
(2011)
75 เมกะวัตต์
โรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที่ 2 2529
(1986)
2532
(1989)
2559
(2016)
75 เมกะวัตต์
โรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที่ 3 2534
(1991)
2537
(1994)
2559
(2016)
674 เมกะวัตต์
โรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที่ 4 2556
(2013)
2559
(2016)
2584
(2041)
970 เมกะวัตต์หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์